مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی فواید مقابله ترجمه با متن اصلی
چکیده فارسی مقاله در منــابع ترجمه‌پــژوهشی و در کلاسهای ترجمه به دانشجویان و ترجمه‌آموزان توصیه می‌کنند که متون ادبی کلاسیک فارسی یا داستان و رمان بخوانند تا تسلط آنها بر زبان فارسی بیشتر شود، اما به نقش و فایده مقابله ترجمه با متن اصلی چندان اشاره‌ای نمی‌کنند. مقابله ترجمه با متن اصلی که یکی از شاخه‌های متن‌شناسی مقابله‌ای است در زبان‌آموزی، آموزش ترجمه و ترجمه‌پژوهی، شناخت ادبیات، کمک به فرهنگ‌نگار، کمک به واژه‌سازی و واژه‌گزینی و معادل‌یابی نقش بس سازنده‌ای دارد. این مقاله به طرح و بررسی این موضوع می‌پردازد و ضمن آوردن نمونه‌هایی از ترجمه‌ها و متن اصلی آن‌ها نکاتی درباره فواید واژگانی و نحوی این کار و نقش آن در یادگیری روشهای ترجمه مطرح می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Advantages of Comparing and Contrasting Translations with Their Originals
چکیده انگلیسی مقاله In the literature of translation studies and in translation classrooms, students and learners are required to read Persian classics and modern fiction to master the ability to write Persian; little mention is made of functions and advantages of comparing and contrasting translations with their originals. It, being one of the fields of contrastive textology, is of vital importance in language learning, translation education, translation studies, lexicography, finding equivalents for SL expressions and terms, standardization of neologisms, etc. The paper attempts to introduce the concept, enumerating its uses and privileges and giving examples of its uses in learning morphology and syntax of SL and TL.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/99
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات