مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نگاهی به عملکرد مترجم شفاهی
چکیده فارسی مقاله افرادی که شاهد عملکرد مترجم شفاهی‌اند کار وی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. و این ارزیابی الزاماً همیشه تخصصی نخواهد بود. هنگامی که مترجم از جلسه مذاکراتی که وی در آن نقش میانجی را داشته بیرون می‌آید ممکن است ارزیابی‌های مختلفی درباره کار خود از سوی حاضرین در جلسه دریافت کند، ارزیابی‌هایی از قبیل «اگر سرعت انتقال مترجم نبود، ما حالا به توافق نرسیده بودیم.» یا آنکه «مترجم تیزهوشی بود. توانست به سرعت و با اقتدار تمام از عهده هر دو طرف مذاکره‌کننده برآید.» البته این نکته را باید در نظر گرفت که این نظرات همیشه هم مثبت نیستند و گاه ممکن است حاضرین مترجم را هدف انواع انتقادات قرار دهند در مقاله حاضر سعی شده است ضمن نگاهی گذرا به عملکرد مترجم مشخص شود که چرا عملکرد برخی از مترجمان ضعیف است. یا به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی شده است نکاتی برای دانشجویان ترجمه و احتمالاً مترجمان تازه‌کار روشن شود تا این دو گروه بتوانند با کمک آنها برمشکلات خود فائق آیند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Why do you have to mumble? A Glance at the Performance of Interpreter
چکیده انگلیسی مقاله Performance of the interpreters could in many ways be assessed by the audience, whether professional, or not. Coming out of a conference, or a negotiating session in which an interpreter performed as a mediator between and among a number of individuals involved, s/he may hear a number of different types of comments on his/her performance, such as "had it not been for the quick wit of the interpreter, we wouldn't have come out of the session with agreement.", or " what a talented interpreter. He perfectly handled both sides so swiftly and authoritatively." One thing we must bear in mind is that not all comments are in favor of the interpreters and their performances. It is possible that the interpreters will be the target of strong criticisms by the audience of a lecture delivered, or the negotiating members of a delegation. It is thus the objective of the present paper to glance at the performance of interpreters and find out why some of them prove weak in their performances. In other words, the present paper is aimed at providing interpreter trainees and probably novice interpreters with certain clues so that they can overcome their weaknesses and prove successful mediators in probably all sessions their performance is required. Now, let us investigate the probable weaknesses of interpreters and find out if it is possible to categorize them. Attempts will also be made to/ provide possible solution to the probable problems in this connection.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/101
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات