مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تعریف ترجمه: مشکلات و چشم‌اندازها
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر نتیجه تلاشی است جهت بررسی برخی اشکالات چند تعریف مهم ترجمه که در قرن بیستم مطرح شده است و متقابلاً تبیین و تعریف جامعی از این عمل خلاقانه و اندیشمندانه. تعریف پیشنهادی در این مقاله، همانند فعالیتهای رایج در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم بر دیدگاه ارتباطی استوار است و لذا تنها محدود به توانش زبانی نیست. ویژگیهای متمایز این دیدگاه عبارتند از: 1) گرایش به تحلیل کلام، و 2) مبنا قرار گرفتن فرایند. بخش اصلی مقاله اختصاص به توضیح جزئیات این الگوی تعریف و همچنین عناوین فرعی زیر دارد: 1) درک مطلب، 2) بیان مجدد، و 3) کنترل کیفیت. برای روشن شدن بحث، مثالهایی از ترجمه‌های دانشجویی ارائه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation: Problems and Prospects of Definition
چکیده انگلیسی مقاله The present paper is the result of an attempt to recount some of the problems of a few important definitions of translation proposed in the 20th century and to propound a comprehensive account of this thoughtful and creative action. The proposed definition, similar to the present practices of TEF/SL, is communicatively oriented and accordingly it is not limited to linguistic competency. Distinctive characteristics of this approach are: 1. discourse oriented, and 2. process based. The main body of the paper is devoted to an account of the details of this model of definition with its major subdivisions of: 1. comprehension, 2. re-stating, and 3. quality control. To clarify the discussion, examples are provided from students' translations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/88
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات