مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نظریه ارتباط و راهبرد تصریح در ترجمه
چکیده فارسی مقاله این مقاله نخست «نظریه ارتباط» را به عنوان تحولی مهم مطرح می‌کند که اطلاعات رمزگذاری شده زبانی را معمولاً بسیار ناقص تلقی می‌کند و بر این باور است که استنباط کارکردی (pragmatic inference) نقش اساسی در استخراج گزاره‌هایی ایفا می‌کند که به طور صریح ارتباط برقرار می‌کنند. این موضوع نه تنها در مورد گفتارهای کوچک‌‌تر از جمله صدق می‌کند، بلکه در مورد اغلب جمله‌های کامل نیز کاربرد دارد (کارستون 1997؛ اسپربر 1986). بر این اساس، آنچه در فرآیند ارتباط انتقال می‌یابد معمولاً مجموعه‌ای از اندیشه‌ها یا تصوراتی است که به صورت گزاره‌های کامل در می‌آید و نسبت به یک وضعیت موجود در جهان خارج، صادق یا کاذب است. سپس این مقاله فرآیند ترجمه (بِل، 1991:213) را بررسی می‌کند، با این اعتقاد که منظور نویسنده به واسطه مضمون و موقعیتی که متن در آن تولید شده است، عرضه می‌شود، همراه با تصورات و تصمیمهای نویسنده در مورد اینکه «چه چیزی یک چارچوب ارجاع (frame of reference) مرتبط و قابل شناخت را شکل می‌دهد که در آن ارتباط برقرار می‌شود» (تراگوت و پرات، 273:1980) و درکی از «خواننده مطلوب» که همین چارچوب ارجاع را دارد و مخاطب مورد نظر متن است. حوزه این تحقیق بر راهبرد تصریح در ترجمه تمرکز دارد، که نوعی تغییر لفظ بین متن مبدأ و متن مقصد محسوب می‌شود، و این مقاله شرایط استفاده از آن (ویلیامز و چسترمن، 2003:6) را بررسی می‌کند. ترجمه ادوارد ریهاتسک از گلستان سعدی (تاشیبی، 1988) برای این تحقیق متن مناسبی ارائه می‌دهد. لذا، مثالهای فراوانی از این ترجمه مورد تحلیل قرار گرفته است. از این طریق، بررسی صورت گرفته نه تنها قاعده‌مندیهای رفتار مترجم را آشکار می‌کند، بلکه اصول کلی این موضوع را که چه عواملی تعیین می‌کند برخی مطالب تحت شرایط خاصی ترجمه شود روشن می‌سازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relevance Theory and Explicitation Strategy in Translation
چکیده انگلیسی مقاله This paper starts with Relevance Theory as a major development recognizing that linguistically decoded information usually tends to be very incomplete and that pragmatic inference plays a critical role in the derivation of the proposition explicitly communicated. This not only holds in the case of subsentential utterances, but it is also the case for the vast majority of fully sentential cases (Carston, 1997; Sperber, 1986). Accordingly, what is communicated is usually a set of fully propositional thoughts or assumptions, which are either true or false against an external state of affairs in the world. Next, the paper examines the translation process as proposed by Bell (1991: 213), maintaining that the writer's intention is mediated by the context in which the text was produced, by the writer's assumptions and decisions as for 'what constitutes a relevant and recognizable frame of reference in which to anchor the communication' (Traugott and Pratt 1980: 273) and the conception of the 'ideal reader' who shares the same frame of reference and at whom the text is aimed. The narrowed scope of the present study concentrates on explicitation strategy in translation, which is viewed as a kind of shift between source and target texts, examining its conditions of use (Williams and Chesterman, 2003: 6). The English translation by Edward Rehatsek of the Gulistan of Sa'di (Tashibi, 1988) serves the purpose of the study. Thus, numerous examples are analyzed. This way, the investigation not only unravels the regularities of the translator's behaviour, but also clarifies the general principles that seem to determine how certain things get translated under certain conditions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/90
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات