مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد ترجمه در ارزشیابی مهارت خواندن فراگیران زبان انگلیسی
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر با هدف مشخص کردن ارتباط بین توانایی ترجمه و عواملی از قبیل توانایی عمومی زبان و توانایی خواندن، تعیین کردن پایایی و روایی تست ترجمه به عنوان یک تست خواندن و درک مطلب در ارتباط با نوع دیگر تست (تست چند گزینه‌ای) و تحقیق درباره اثرات نوع تست خواندن (تست ترجمه در مقابل تست چند گزینه‌ای) و سطح توانایی زبان روی عملکرد دانشجویان انجام شده است. بدین منظور 114 فراگیر زبان انگلیسی انتخاب شدند. به منظور پاسخگویی به سؤالات اول و دوم پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج بیانگر این بود که توانایی عمومی زبان و توانایی خواندن از همبستگی یکسانی با توانایی ترجمه برخوردارند. برای پاسخگویی به سؤال سوم پژوهش یعنی بررسی پایاییِ آزمونِ تواناییِ خواندن از طریق ترجمه از روش «پایایی بین مصصحان» استفاده شد. نتایج نشان داد که تست ترجمه از پایایی خوبی بین مصححان برخوردار است. در مورد سؤال چهارم پژوهش یعنی بررسی روایی آزمون توانایی خواندن از طریق ترجمه از روش روایی همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی بین دو تست وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation as a Means of Testing Reading Ability of EFL Students
چکیده انگلیسی مقاله The present study is carried out to determine the relationship between translation ability and such variables as language proficiency and reading ability, identify the reliability and validity of translation tests as reading comprehension measures in relation to other testing methods (in this case multiple-choice), and explore the effects of reading test type and proficiency level on the performance of the participants. To answer the research questions of this study, 114 Iranian EFL students studying different English majors were selected and tested. Concerning the first and the second research questions, correlational analyses were conducted to determine the degree of relationship between the participants’ translation ability and their language proficiency, on the one hand, and the relationship between translation ability and reading ability, on the other hand. The results indicated that language proficiency and reading ability enjoyed the same level of correlation with translation ability, respectively (0.72, 0.71). On the subject of the third research question (reliability of translation reading test), the most common method of estimating inter-rater reliability between raters, the correlation coefficient was used. It was calculated to be (0.79) which can be considered significant. Regarding the research question number four which focused on the question of validity of translation tests, correlation with criterion measure of passage comprehension (multiple-choice) was calculated. The results indicated that there is a significant correlation between the two tests of reading comprehension ability, translation reading test and multiple-choice reading test, (r = 0.62, p < 0.0001).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/92
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات