مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه و دستور همگانی
چکیده فارسی مقاله به نظر می‌رسد محدود کردن ترجمه و مترجم، به دلیل وجود انتخابهای گوناگون در سطوح مختلف زبانی و فرازبانی، امکان‌پذیر نباشد. با وجود این، دستور همگانی به همراه اصول و پارامترهای آن می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعیین حد و مرز ترجمه و تعیین‌کننده برخی موضوعات از جمله استراتژیهای ترجمه به کار گرفته شود. این مقاله به نقش دستور همگانی (UG) در ترجمه و ارتباط آن با برخی اصطلاحات رایج در تحلیلها می‌پردازد و اصول و پارامترهای تعیین‌کننده ساخت زبانی و مرزهای ترجمه را معرفی می‌نماید. همچنین به برخی از ابعاد ارتباط UG با موضوعات گفتمانی نیز پرداخته شده است. ترجمه از دیدگاه این مقاله یک فرایند است که محصول SL وارد ساخت TL شده، اصول و پارامترها ساخت را تعیین نموده و سپس نمود روساختی پیدا می‌کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation and the UG
چکیده انگلیسی مقاله Apparently it is an unattainable goal to delimit translation. Pertinent to the seemingly unlimited power of translation is the intricate choices it makes available on different levels both linguistic and extra linguistic. Universal grammar admittedly attests ample evidence in support of the view that it is possible not only to come up with demarcating translation but also to put boarder on it. This article aims at doing the feat of explicating the role of UG in translation, inculcating its relation with some terms common in translation studies and introducing translation as a process in Chomskyan framework.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/94
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات