مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی درآمدی بر اصول و مبانی ترجمه طنز
چکیده فارسی مقاله این مقاله، اصول و مبانی ترجمه طنز را از نزدیک بررسی می‌کند. ابتدا پیشینه مطالعات تاریخی و زبان‌شناسی طنز به اجمال مرور و سپس تعریف و تبارشناسی واژه طنز ارائه می‌شود. در بخش اصلی مقاله، طنز در پرتو مسائل نظری ترجمه تشریح و مشکلات فراروی ترجمه طنز رده‌بندی می‌شود. سپس طنز به دو دسته فرهنگ محور و زبان محور تقسیم شده و مسائل هر یک مورد امعان نظر قرار می‌گیرد. آن گاه مقاله بر طنزِ زبان محور و از میان انواع آن بر بازیهای کلامی تمرکز کرده و مسائل و مشکلات ترجمه آنها را بر می‌کاود. در نهایت برای ترجمه طنز به طور کل و بازیهای کلامی به طور خاص راهبردهایی ارائه می‌شود از جمله: ترجمه بازی کلامی زبان متن مبدأ با بازی زبانی متن مقصد؛ ترجمه بازی کلامی با اندکی حک و اصلاح در متن مبدأ؛ جایگزینی بازی کلامی با شگردی دیگر اما برای ایجاد همان تأثیر و حذف بازی کلامی (دلاباستیتا، 134b:1996). در نتیجه، آنچه در ترجمه طنز به طور کلی و ترجمه بازی کلامی به طور خاص مهم است، حفظ تأثیر کمیک در ترجمه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Introduction to the Principles of Translating Humor
چکیده انگلیسی مقاله This paper examines the basic principles of translating humor. Firstly, it reviews briefly the historical and linguistic background of humor, and then it presents the definition and the etymology of the given word. Secondly, it studies humor and the difficulties of translating it in the light of the general principles of translation. In doing so, the paper divides humor into two categories, culture-bound humor and language-bound humor. It then focuses on the latter as well as wordplays and examines their difficulties while being translated to another language. Finally, the paper tries to present some strategies for translating humor in general and wordplays in particular. They read as: translating the source text wordplay with wordplay in the target text; translating it in a way that loses some aspect of the wordplay; replacing it with some other device aimed at creating similar effect; or omitting it (Delabastita 1996b:134). In a word, what seems to be so important in translating humor as well as wordplay is preserving the comic effects in the target text.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/89
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات