مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر ترجمه بر ساخت واژه در زبان فارسی: رویکردی واقع‌گرا به تعامل ترجمه و زبان
چکیده فارسی مقاله در راستای تحول در زبان، ترجمه نقش بسزایی داشته است. این تأثیر گاه در حد وارد شدن اصطلاحات و عبارتهای خارجی به زبان هدف است و گاه این تأثیر به ساخت زبان از جمله به ساخت ساختواژی زبان نیز وارد می‌شود و ساختهای عاریتی ساختواژی را وارد زبان می‌کند. نوع نگرش به این پدیده حائز اهمیت است. برخی با نگرشی منفی‌گرایانه ضمن متهم کردن ترجمه آن را عاملی در جهت تخریب زبان قلمداد کرده و آن را عاملی نامطلوب در روند اصلاح زبان می‌دانند و همواره برنامه‌ریزان زبانی را به مقابله با آن دعوت می‌کنند. این پژوهش برآن است تا ضمن بر شمردن عمده تأثیرات ساختواژی که زبان فارسی از طرق ارتباط با زبانهای دیگر که بخش قابل توجهی از آن از طریق ترجمه به وقوع می‌پیوندد، روند تحول در زبان را خاطر نشان سازد و تأثیرات ترجمه را طبیعی و مثبت ارزیابی کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Translation on Persian Morphological Structures: A Realistic Approach
چکیده انگلیسی مقاله The interference (or borrowing) of some foreign morphological elements and structures in languages are natural. Persian is one of the languages which have been affected in this respect. Some viewed this phenomenon negatively and as a factor which 'destroys' the lexical, morphological and even syntactic structure of the language. In this study it has been argued that the effect of other languages on the morphological structure of Persian is remarkable but not unnatural. This study also investigates the morphological structures copied from other languages. Among these important structures are specific types of acronyms, abbreviations and some suffixes and suffix-like elements in Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/91
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات