مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد حسن تعبیر در ترجمه
چکیده فارسی مقاله معمولاً مترجمین و دست‌اندرکاران تدریس ترجمه کم و بیش به این واقعیت پی برده‌اند که علی‌رغم اهمیت بالای استفاده از حسن تعبیرات در زبانهای مختلف، متأسفانه توجه و تحقیق ناچیزی در خصوص آنها چه در فرآیند آموزش و برنامه‌ریزی و چه در روند ترجمه و برگردان متون صرف می‌گردد. به هر ترتیب، دو نکته اساسی ذیل را در مورد حسن تعبیر نباید از نظر دور نگه داشت: سلاست (fluency) و روانی در کلام و نیز در برگردان متون از یک زبان به زبان دیگر بدون احاطه کافی بر چنین اصطلاحاتی امکان‌پذیر نیست. بعید نیست که بسیاری از زبان‌آموزان و ترجمه‌آموزان در مواجهه با چنین اصطلاحاتی و نیز در فهم و به کارگیری و یا برگردان آنها از یک زبان به زبان دیگر دچار مشکل شوند. این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت و حوزه کاربردی حسن تعبیرات آنها را به چهار گروه عمده تقسیم‌بندی نموده و پس از آن در خصوص اهمیت حسن تعبیرات در ترجمه متون بحث می‌نماید. در ادامه ضمن بررسی تفاوتهای بین مفاهیم تصریحی و تلویحیِ واژگان این توصیه را در بر دارد که یک مترجم خوب هرگز نباید از تفاوت بین مفاهیم تصریحی(denotative meanings) و مفاهیم تلویحی یا ضمنی(connotative meanings) عبارات غافل گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Euphemism in Translation
چکیده انگلیسی مقاله Despite the importance of euphemisms in both translation and TEFL, most translators and those involved in the task of teaching translation seem to concur that there has been little research on this issue. However, two important points should not be overlooked in this regard: 1. Fluency in both verbal skills and S-T translation can not be achieved without a reasonable command of euphemisms. 2. For language learners and translator trainees euphemisms most often represent a part of language largely untaught and a great number may be semantically opaque; hence, making students encounter with a lot of various problems. In this study euphemisms are categorized into four groups, based on the importance and area of implication, and then the importance of euphemisms in the process of translation will be discussed through providing various examples. Afterwards a translator's need to master both denotative and connotative meanings of terms will be discussed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/93
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات