مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عوامل تأثیرگذار بر ترجمه چند رسانه‌ای
چکیده فارسی مقاله علی‌رغم اینکه "تغییر صورت" به عنوان یکی از جهانیهای ترجمه پذیرفته شده است، تقسیم‌بندی ترجمه به دو نوع "وفادار" و "مقبول" سالهاست که موضوع اصلی بسیاری از مطالعات در زمینه ترجمه‌شناسی بوده است. اکثر این تحقیقات توسط محققان در زمینه ترجمه بین زبانی صورت گرفته است. فناوری نوین، رسانه‌های جدید و به تبع آن شکل جدیدی از ترجمه یعنی ترجمه چند رسانه‌ای را معرفی کرده است. این تحقیق بر آن است که به پرسشهای زیر پاسخ دهد: آیا هنگام ترجمه یک متن از یک رسانه به رسانه دیگر، تغییراتی (چرخشهایی) در محصول ترجمه صورت می‌گیرد؟ و اگر صورت می‌گیرد چه عواملی در بروز این تغییرات (چرخشها) مؤثرند؟ این تحقیق ثابت کرده است که در ترجمه چند رسانه‌ای تغییراتی (چرخشهایی) روی می‌دهند که اکثراً به صورت "افزایش"، "کاهش" و یا "تبدیل" بروز می‌کنند. این تغییرات (چرخشها) را می‌توان به دو گروه "خرد متنی" و "کلان متنی" تقسیم کرد. این تغییرات (چرخشها) تحت تأثیر "ماهیت رسانه"، "توقعات و فرهنگ مخاطب" و "هدف ترجمه" صورت می‌گیرند. به نظر می‌رسد که بروز تغییرات (چرخشها) در ترجمه چند رسانه‌ای تأثیری در کاهش وفاداری ترجمه به متن اصلی (مبدأ) ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative Study on the Factors Affecting Multimedia Translation
چکیده انگلیسی مقاله Although shifts are considered as one of the universals in the translation process, the dichotomy of faithful vs. acceptable translation has been the main concern for translation studies for many years. However, the invaluable researches performed by scholars have mainly focused on the interlingual translation. The new technology has introduced new media and a new form of translation, i.e. multimedia translation. The research questions of this study aimed to see if there are any shifts in the product of translation when it is performed from one medium to another and if so, what the causes of the shifts are. This research showed that shifts do occur in multimedia translation mainly in the form of addition, omission and alteration that can be categorized as microtextual and macrotextual. The translator’s choice of shifts can vary according to the nature of the media, expectations and culture of the audience and the skopos of the translator. It seems that the occurrence of shifts in multimedia translation does not make the translation less faithful to the source text.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/78
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات