مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات تحقیق در زمینه نقش ایدئولوژی در ترجمه، ابتدا ماهیت مفهومی ایدئولوژی را مورد بررسی قرار می‌‌دهد و سپس در چارچوب نظری تحلیل انتقادی گفتمان بر ابعاد ایدئولوژیک ترجمه و وجوه اقتدارمنشانه آن متمرکز می‌‌شود و در نهایت به ذکر نمونه‌وار مصادیقی از فرآیندهای تعدیل ایدئولوژیک خواهد پرداخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Representation of Ideology and Power in Translation
چکیده انگلیسی مقاله The paper starts with a review of literature on the role of ideology in translation followed by a discussion about the conceptual nature of ideology. Then it goes on to focus on the ideological dimensions of translation within the theoretical framework of 'critical discourse analysis' and ends up in the presentation of a few samples of 'ideological orientations' in translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/73
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات