مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی والتر بنیامین: ترجمه و «خویشاوندی زبانها»
چکیده فارسی مقاله این مقاله تحقیقی درباره مفاهیم «ترجمه» و «متن اصلی» در نوشته‌های والتر بنیامین است تا رابطه پیچیده بین متن اصلی با متن برگردانده شده را بررسی و سؤال زیر را مطرح نماید: آیا ترجمه به رشد «خویشاوندی زبانها» کمک می‌کند یا در عوض متن اصلی را کشته و متنی زوال یافته به جا می‌گذارد؟ بنیامین در مقاله سال 1923 خود به نام «وظیفه مترجم» اعتقاد دارد که وظیفه مترجم می‌تواند از نقش نویسنده متن اصلی مهم‌تر باشد. او می‌نویسد که مترجم، از میان موانع زوال یافته زبان خود، «زبان خالص» را رها می‌سازد. به زعم وی، مترجم زبان محصور شده در اثر را با خلق دوباره آن آزاد می‌سازد. بنا بر این، استدلال من در این مقاله این است که بنیامین سلسله مراتب سنتی را واژگون کرده و نشان می‌دهد که چگونه متن اصلی و متن برگردانده شده برای بقاء و حیات دوباره خود «موانع زوال یافته» را از میان بر می‌دارند. چنان که خود بنیامین می‌گوید: «در ترجمه زبان اصلی به فضایی اعلی‌تر و خالص‌تر اوج می‌گیرد، جایی که قبلاً در آن جای داشته است».
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Walter Benjamin: Translation and the “Kinship of Languages”
چکیده انگلیسی مقاله This article is a study of the ideas of translation and the original text in the writings of Walter Benjamin in order to explicate the curious relation of the Ur-text (original) to the transferred text (translation) and ask the following question: Does translation help towards developing the “kinship of languages”, or does it instead “kill” the original and substitute it with a decayed text? Benjamin, in his 1923 essay “The Task of the Translator”, argues that the translator’s task can be even more significant than the role of the writer of the original text. He believes that the translator, through the decayed barriers of his own language, releases “the pure language”. The translator, in his view, liberates the language imprisoned in a work in his re-creation of that work. Therefore, I would argue that Benjamin overturns the hierarchy and views the original text, as well as the translated text, as overcoming the “decayed barriers” of the respective languages as a means of both survival and revival. As Benjamin says, “[i]n translation the original rises into a higher and purer linguistic air, as it were”.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/75
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات