مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد عوامل انسجامی در ترجمه: بررسی مقابله‌ای متون فارسی و ترجمه‌های انگلیسی آنها
چکیده فارسی مقاله موضوع این تحقیق بررسی کاربرد عنصر گفتمانی "عوامل انسجامی" (cohesive devices) در ترجمه متون فارسی و انگلیسی است. جهت تحقق این امر، شانزده داستان از باب دوم گلستان (در سیرت درویشان) انتخاب و ترجمه‌های انگلیسی آن توسط آربری (1945)، راس (1890) و رهاتسک (1964) مقایسه و مقابله گردید. در این مقایسه ابتدا عوامل انسجامی متون مبدأ و مقصد شناسایی شد و سپس براساس مدل هالیدی و حسن (1976) به دو مقوله کلان انسجامی یعنی مقوله دستوری شامل اشاره(reference) ، جایگرینی (substitution)، حذف(ellipsis) و وصل (conjunction) و مقوله واژگانی تکرار مؤکد، (reiteration)، که خود دارای شاخه‌های خاصی است، و همنشینی(collocation) تقسیم‌بندی گردید. نتیجه حاصل از بررسی توصیفی عوامل مذکور از نقطه نظر حجم کاربرد (density) تفاوتهای معنی‌داری را بین هر یک از عوامل انسجامی به کار رفته در متون مبدأ و معادل انگلیسی آن در متون مقصد آشکار نمود. این تفاوت‌ها در مقایسه متون مقصد با یکدیگر نیز تا حدی مشاهده شد. نتیجه اینکه تشخیص و آگاهی از این گونه تفاوت‌ها که خود حاکی از عدم وجود رابطه یک به یک گفتمانی بین دو زبان انگلیسی و فارسی است، انتخاب معادلهای واژگانی مناسب را برای ترجمه متون این دو زبان به یکدیگر آسان می‌نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of Cohesive Devices in Translation: Persian Texts and Their English Translations in Contrast
چکیده انگلیسی مقاله This research focuses on a discoursal element; namely, cohesive devices in terms of density, in Sa`di's Gulistan. Sixteen stories from the second chapter of Gulistan (on the manner of dervishes) were selected and compared with their translated versions by Arberry (1945), Ross (1890), and Rehatsek (1964). Cohesive devices, as language specific markers for holding relationship between parts of a text, were first identified and then classified into grammatical and lexical cohesive ones. Grammatical cohesive devices comprise reference, substitution, ellipsis, and conjunction, while lexical cohesive devices comprise reiteration and collocation in which reiteration itself includes full repetition, synonymy, superordinate and general word. The model followed in the research was Halliday and Hasan's (1976). The results obtained from the comparison of density of each type of cohesive devices between the original Persian text and the English versions reveal some differences, even among the very English versions. This suggests lack of one to one textual correspondence between the two genetically the same but typologically different languages, English and Persian, in so far as the base model is concerned.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/77
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات