مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد پیکره‌ها در ترجمه
چکیده فارسی مقاله ما در دنیای فناوری زندگی می‌کنیم و رایانه‌ها با حوزه‌های کاربردی فراوانشان هر روزه بیشتر و بیشتر وارد زندگی شخصی و کاری ما می‌شوند. مترجمان نیز از این امر مستثنی نیستند. ساخت و استفاده از پیکره‌ها از جمله کاربردهای رایانه‌ها هستند که کمک بزرگی برای مترجمان به حساب می‌آیند. این مقاله به بررسی مشکلاتی در فرایند ترجمه می‌پردازد که به آسانی با استفاده از پیکره‌های یک زبانه و دوزبانه قابل حل است و نیز مزایای استفاده از این گونه پیکره‌ها را بیان می‌دارد. نشان دادن مزایای پیکره‌های مقصد یک زبانه به عنوان کمک مترجم مسئله اصلی مورد بحث در این مقاله است و مزایای اَشکال مختلف پیکره‌های دوزیانه در مقاله دیگری به طور کامل بحث خواهد شد. هدف این مقاله شرح دو روش از روشهایی است که دانشجویان به وسیله آنها می‌توانند از پیکره‌های مقصد یک زبانه به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت ترجمه‌هایشان استفاده نمایند: یافتن اطلاعاتی در مورد واژه‌های همنشین به ویژه صفتهای همراه با اسمها، و تأیید یا رد معادلهای ترجمانی اصطلاحات وعبارات خاص که توسط واژه‌نامه‌ها ارائه شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of Corpora in Translation
چکیده انگلیسی مقاله We live in the world of technology, and computers with their numerous application areas are increasingly coming over our private as well as business lives. And translators are not exceptions in this respect. Compiling and using corpora are among computer applications which are of great help for translators. This article looks at the problems in translation process that can be easily solved as well as benefits that are gained using monolingual and bilingual corpora. However, the main concern here is to show the advantages of monolingual target corpora as translation aides, while the advantages of the different forms of bilingual corpora will be fully discussed in another article. The aim of this paper is to illustrate two ways in which students can exploit the monolingual target corpora in order to improve the quality of their translations: finding information about collocates, especially adjectives that collocate with nouns, and verifying or rejecting decisions on a translation equivalent for a specific term or phrase.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/74
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات