مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رده‌شناسی متن, سطح دشواری متن و ترجمه: رهیافتی برای انتخاب متون ترجمه
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ابتدا سطح دشواری متن و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه آموزش ترجمه مطرح می‌شود و پس از معرفی دو فرمول پربسامد برای تعیین شاخص دشواریهای متن, انتقادات وارد بر آنها برشمرده می‌شود. در ادامه ضمن معرفی مفهوم دشواری متن از دید ترجمه‌پژوهان, معیارهای متنیت و نیز طبقه‌بندی و تحلیل متن برای آموزش ترجمه به بحث گذاشته می‌شود. در پایان پنج عامل مؤثر در دشواری ترجمه متن مبدأ به عنوان دشواریهای همگانی و جهانی از جمله فارسی ارائه می‌شود و در پایان رهیافت‌هایی برای انتخاب و طبقه‌بندی متون برای اهداف آموزشی, که سازگار با سطح توانش ترجمه‌ای دانشجویان باشد, ارائه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Text Typology, Text Readability and Translation: Guidelines for Selection of Translational Texts
چکیده انگلیسی مقاله This paper introduces readability or text difficulty level and the factors contributing thereto from educational perspective in general and for translator training purposes in particular. Two most-frequently applied readability formulas, Flesch and Fog, are presented including the criticisms leveled by translation researchers and linguists against such quantifications. Subsequently, the question of text difficulty is discussed from translation studies perspective following which textuality standards, text type and text analysis for translator training purposes are put forth. The paper concludes with the introduction of five translation difficulties and problem areas as features presumably shared universally by all languages including Persian. Presented in the final section of this paper are certain guidelines for text selection and classification in educational settings and for pedagogical purposes; texts which are compatible with translational competence level of the translation trainees.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/76
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات