مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نگاهی به تفاوتهای فرهنگی و راهبردهای ترجمه
چکیده فارسی مقاله در هر زبانی مفاهیمی وجود دارد که به علت دارا بودن بار فرهنگی ترجمه را با مشکلاتی مواجه می‌کند. از اینرو نظریه‌پردازان و محققان ترجمه _ مانند مونا بیکر (1992) _ شیوه‌های متعددی را برای ترجمه این مفاهیم فرهنگی معرفی کرده‌اند. با توجه به محدودیت زمانی این تحقیق از میان متداول‌ترین روشهای ترجمه عناصر فرهنگی، تنها پنج مورد از آنها را به شرح زیر بررسی می‌کند: به کارگیری واژگان قرضی (Borrowing) ترجمه تحت اللفظی: (Literal Translation) دگرنویسی یا بیان دوباره اطلاعات معنایی (Paraphrasing) جایگزینی فرهنگی (Cultural Substitute) معادل فرهنگی (Cultural Equivalence) هدف از این تحقیق شناسایی متداول‌ترین شیوه ترجمه این عناصر فرهنگی بود. بدین منظور حدود20 واژه و اصطلاح فرهنگی از فرهنگ لغات لانگمن،Longman (1998) ، استخراج و در قالب آزمونی به 30 دانشجوی سال آخر تربیت مترجم زبان انگلیسی (واحد کرج) داده شد تا آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. با توجه به اینکه این مفاهیم به لحاظ دارا بودن بار فرهنگی زبان مبدأ برای مترجمان ناآشنا بودند، جهت درک بهتر آنها ، هر یک درون جملاتی قرار گرفتند که در واقع تعریفی بودند برای همان مفاهیم در فرهنگ لغات. پس از گردآوری داده‌ها، فراوانی (frequency)هر یک از این روشها محاسبه شد و معلوم گردید دگرنویسی (paraphrasing) با فراوانی ٪6/58 متداول‌ترین شیوه ترجمه مفاهیم فرهنگی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی On Cultural Distance and Translation Strategies
چکیده انگلیسی مقاله This paper attempts at exploring the problems involved in the transfer of meaning from one culture to another as well as possible solutions such as the techniques that can be applied to the successful interpretation of texts in their cultural context. Considering these techniques, it is aimed to see what the most frequently-used strategy in dealing with cultural distance in the process of translating is. In order to cope with the research question, a test comprising 20 culture-bound items was developed and administered to 30 senior undergraduate students of English translation at Islamic Azad University, Karaj Branch. Participants were asked to translate them from English into Persian without any time limitation. After collecting data, the frequency of each strategy was calculated to see which of the following strategies was most frequently-used in dealing with cultural distance in the process of translating: 1- Loan Word (Borrowing) 2- Literal Translation (Literalism) 3- Generic word with a descriptive phrase (Paraphrasing) 4- Cultural Substitute 5- Cultural Equivalence
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/64
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات