مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی قرآن مجید: ترجمه و پیش فرضهای عقیدتی
چکیده فارسی مقاله ترجمه عملی است که بر کاربرد زبان (language use) اعمال می‌شود. این امر مسلماً به این مفهوم است که ترجمه خود همواره محل تلاقی ایدئولوژیهاست. در طول قرنها، اشخاص و نهادها عقاید خاص خود را به منظور ایجاد تأثیرات مشخص و مورد نظر در ترجمه اعمال کرده‌اند. این مقاله قصد دارد نقش پیش فرضهای عقیدتی مترجم را در ترجمه‌های قرآن مجید بررسی کند. شیوه تحقیق توصیفی است و محققان قصد ندارند در مورد درستی یا نادرستی ترجمه‌ها یا پیش فرضهای عقیدتی در ترجمه قضاوت کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Holy Qur’an: Translation and Ideological Presuppositions
چکیده انگلیسی مقاله Translation is an operation carried out on language use. This undoubtedly means that translation itself is always a site of ideological encounters. Throughout centuries, individuals and institutions have applied their particular beliefs to the production of certain effects in translation. This paper intends to study the effect of translators' ideological presuppositions on the Qur'an translations. The method followed in this study is descriptive and the researchers do not intend to judge the correctness of translations or appropriateness of the application of translators' ideological presuppositions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/66
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات