مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی چند اصل اخلاقی برای مترجمان همزمان
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر دو هدف عمده را دنبال می کند: در ابتدا برخی از اصول حرفه ای بر گرفته از ادبیات تکامل یافته ترجمه همزمان را که مورد نیاز مترجم تازه کار است بر شمرده، سپس نکاتی کاربردی در خصوص نحوه انجام این فرایند را مطرح می نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ethics for Simultaneous Interpreters
چکیده انگلیسی مقاله The main ambition of the present paper is two-fold; to pinpoint some pre-required professional ethics in terms of the qualities for the novice who decides to try his hand at simultaneous interpreting, mostly taken from the fully-fledged SI literature and, second, to offer some practical tips for the novice on how to break into this mode of interpreting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/68
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات