مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقد ترجمه چیست؟
چکیده فارسی مقاله واژه ”نقد“ از جمله اصطلاحات ادبی می باشد که از دیرباز میان مردم رایج بوده است. نقد ترجمه یعنی با نگاه جامع و مانع به ابعاد گوناگون ترجمه نگریستن. هر چند دامنه نقد ترجمه گسترده و نامحدود است و نمی‌توان آن را در چارچوبی کامل قرار داد، مبانی، اصولی و معیارهایی دارد که نگارنده در اینجا قصد دارد به بیان آنها بپردازد. در ارزش و اعتبار نقد ترجمه نباید هیچ گونه تردیدی به دل راه داد؛ نقد ترجمه اگر بدون غرض و کینه و با توجه به اصول و چارچوبهای درست آن به درستی انجام گیرد و مبتنی بر علم و آگاهی باشد موجب تحوّلی شگرف و پیشرفتی چشمگیر می‌شود؛ البته برخی بر این نظرند که نقد ”إظهار ما به من العیب = عیب و اشکال موجود را بیان کردن“ است در صورتی که در نقد باید به ویژگیهای مثبت و منفی ترجمه پرداخته شود. یکی از هدفهای نقد ترجمه این است که جامعه متوجه این موضوع شود که مترجمی، کاری دشوار و سخت است و باید نشان داده شود که آیا مترجم به اهداف خود رسیده است یا نه؟ طبیعی است منتقد بهترین گزینه برای بررسی، نقد و نظریه‌پردازی در زمینه ترجمه‌هاست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی What is Translation Criticism?
چکیده انگلیسی مقاله Criticism has been prevalent among people from many years ago. It is regarded as one of the literary expressions we use. At the same time, different derivations of the word as critic, criticize, critical, critique, are also widely used. Translation criticism can be defined as looking comprehensively at different aspects of a translated work. Here, we confess that not only we feel the absence of a comprehensive view toward translation, but also it has been ignored in many aspects. Though the scope of translation criticism is infinite, but we there are some principles for the work which the author intends to talk about. So the question is: What are the principles of translation criticism? Or how we should criticize translation? There is no doubt about the value behind the translation criticism. If the work is done with reliance on certain principles and be based on awareness, then an astonishing improvement and change will come about. Some people state that translation criticism works on the negative aspects of the work. They say criticism is finding the present deficiencies. We oppose to this view and believe that criticism should care about the positive as well as the aspects of the work. One of the goals involved in translation criticism is to make the society aware of the delicacy involved in translation. We should make sure whether the translator has achieved his goals or not. One question is posed here. Who is responsible for criticizing the translated papers? Translator? Author? Or a third person? It is obvious that critic is the best answer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/70
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات