مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بازتاب بومی‌‌گرایی در یک ترجمه ادبی: برگردان انگلیسی کاستلو از بوف کور هدایت
چکیده فارسی مقاله با عنایت به چهارچوب نظری تحلیل و ارزیابی متون ترجمه شده که از سوی حتیم و میسن (1990، 1991، 1997) و نیز میسن (1994) ارائـه شده و به مقوله‌های ژانر، گفتمان و متن، به مثابـه منظومه‌ای نشانه‌شناسی می‌نگرد که در قلمرو آن پدیدآورندگان متون به بیان ایدئولوژی و جهان‌بینی خویش می‌پردازند، چهارچوب انتقادی کالزادا پرز (2002) برای نقد و تحلیل متون ترجمه، و نیز بر مبنای تقسیم‌بندی دوگانه‌ای که از سوی شلایر ماخر (1813) پیشنهاد شده و به طور کلی دو روش ترجمه ــ یعنی "بیگانه‌گرایی"/"بومی‌گرایی" ــ را بر آثار ترجمه‌ای حاکم می‌داند، این پژوهش به مطالعه تبعات ایدئولوژیک ترجمه انگلیسی رمان بوف کور، اثر صادق هدایت، نویسنده معاصر، می‌پردازد، که در سال 1957 میلادی به دست دزموند پاتریک کاستلو گردانیده شده است. مقاله در چهارچوب ویژگیهای مربوط به ژانر، گفتمان و متن، آن دسته از تغییرات ترجمه را که می‌توان نمایانگر "بومی‌گرایی" دانست مورد بررسی قرار داده و به تفسیر و تحلیل پیامدهای ایدئولوژیک آنها پرداخته است. دلیل انتخاب یک اثر ادبی فارسی و ترجمه آن به انگلیسی، بررسی فرضیه‌ای است که از سوی ونوتی (1995) پیشنهاد شده و مدعی است به دلیل تداول فراگیر زبان انگلیسی به منزلـه "زبان مسلط" در جهان امروز و در نتیجه سلطه فرهنگ آنگلوساکسون- آمریکایی، در دو، سه سده اخیر، عموم مترجمانی که از سایر زبانها آثاری را به انگلیسی گردانیده‌اند به راهکار "بومی‌گرایی" گرایش داشته‌اند. نگارنده در تحلیل نهایی خود نتیجه‌گیری می‌کند که ترجمه کاستلو از اثر هدایت را نیز می‌توان مصداقی از فرضیه "بومی‌گرایی" ونوتی دانست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Domestication in Literary Translation: The English Translation of Hedayat’s Blind Owl
چکیده انگلیسی مقاله Relying partially on Hatim and Mason’s (1990, 1991, & 1997) theoretical framework for the analysis and assessment of translated works, dealing with the sets of constraints relating to genre, discourse, and text as semiotic systems within which the expression of ideology occurs; Mason (1994); Calzada Pérez’s (2002) critical framework for translational phenomena; and Schleiermacher’s dual distinction, namely, ‘foreignization’/‘domestication’, this paper investigates the ideological consequences of an English translation of Hedayat’s Bouf-e Kour [The Blind Owl], originally written in Persian, by D. P. Costello (1957). The study has mainly focused on the generic, discoursal and textual features of the target text that may be considered as representations of ‘domestication’, in the sense of the dichotomy originally proposed by Schleiermacher (1813). The extent to which such instances may be regarded as manifestations of ideological orientations by the translator has been the researcher’s concern. The reason why a Persian source text and its translated English version have been chosen for comparison is to test the hypothesis that the present status of English as a ‘dominant’ language, associated primarily with a dominant culture (i.e. Anglo-American culture), serves as a motive for translators into English to appeal to a ‘domesticating’ strategy (see, for example, Venuti, 1995). The study finally comes up with the conclusion that the target text under investigation may as well be categorized among ‘domesticating translations’ into English.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/63
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات