مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جادوی معنای اول در ترجمه
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین مسائل در ترجمه متون انگلیسی به فارسی لزوم توجه به مفاهیم مختلف لغات و عبارات در موقعیتهای متفاوت است. زبان انگلیسی به عنوان یکی از پرکاربردترین زبانهای دنیا دارای حوزه لغات بسیار گسترده‌ای است که خود در برگیرنده طیف معنایی گسترده و متنوعی هستند. به عبارت دیگر، بسیاری از لغات و عبارات انگلیسی علاوه بر مفهوم متداول و شناخته شده خود می‌توانند در موقعیتهای مختلف نقشهای ساختاری و معنایی متفاوتی را پذیرفته و بالطبع مفهومهای متفاوت و ناآشناتری را در بر گیرند. مهم‌ترین مسئله‌ای که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود این است که متاسفأنه علی‌رغم اهمیت توجه به معانی گوناگون و متنوع (و گاهی در ظاهر غیر مرتبط) واژه‌ها در امر ترجمه متون ادبی، در بسیاری از موارد مشاهده می‌گردد که مترجم به راحتی در معرض تهدیدهای بالقوه چسبیدن به مفهوم و تعریف اول و بی اعتنائی به معانی دیگر قرار می‌گیرد. چنین به نظر می‌رسد که معنای اول نیرو و جاذبه‌ای دارد که مفاهیم و معانی دیگر را کم‌جاذبه و کمرنگ می‌کند. گویی که اولین تعریف در نظر مترجم دارای هیبت و صلابتی طلسم‌گونه است که معانی دیگر را به عقب رانده و جوینده را ناخودآگاه به سوی خود می‌کشاند. در این مقاله با ذکر برخی دلایل بی‌توجهی مترجمین از سایر معانی لغات و عبارات، عواملی را که در ایجاد چنین مشکلاتی دست اندر کارند به پنج گروه کلی تقسیم می‌شود و با ارائـه مثالهای گوناگون سعی بر این است که لزوم اتخاذ اقدامی پیشگیرانه در مقابله با تهدیدهای بالقوه جادوی معنای اول روشن گردد و در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی چند جهت بهبود امر ترجمه متون ارائه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Spell-boundness by the Primary Meaning in Translation
چکیده انگلیسی مقاله Of the most crucial issues in rendering translation from English to Persian is the requirement to pay special attention to various meanings of words and expressions in different contexts. English as a widely-used language has an extended range of vocabulary in which a lot of terms in different contexts may take several different syntactic and semantic structures and convey less familiar or unexpected meanings. Despite the importance of this issue, it is most often observed that translators are unfortunately easily exposed to the potential threats of sticking to the first equivalent proposed in dictionaries and neglect the other implications of words, as if the first equivalent given has a fascinating attraction that forces the other meanings back. In this paper, the author mentions some of the reasons for translators' lack of attention to other meanings of words in the process of translation and then the linguistic factors that bring about such problems are categorized into five groups. Next, more examples are provided to clarify the importance of preventing being spell-bound by the first meaning, and finally some suggestions will be given to improve the process of translating texts from English to Persian Language.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/65
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات