مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برج بابل و پیدایش ترجمه: خوانش والتر بنیامین و ژاک دریدا از انجیل عهد عتیق
چکیده فارسی مقاله این مقاله خوانشی دقیق از شاید معروف‌ترین داستانها (روایتها) در تاریخ انسان باشد: 1) خلق جهان و کنش نامگذاری، 2) خوردن سیب از درخت دانش و اخراج انسان از باغ عدن، و 3) ساختن برج بابل، تخریب آن توسط خدا، تفرقه انسانها و زبان آنها، و در نتیجه گریز‌ناپذیری ترجمه. این داستانها بر اساس خوانش دو متفکر (والتر بنیامین و ژاک دریدا) در حوزه نظریه نقادانه معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف این مقاله در بررسی این سه داستان تحلیل «پیدایش» زبان و ترجمه است: نامگذاری: زبان در اولین قدم خود کلام خداست. در این مرحله، خلق خدا با کلام او یکی است: «در آغاز کلمه بود.» اینکه انسان بر دیگر خلقتهای خداوند نام می‌گذارد خود تقلیدی از کنش خلق خداوند است. در این مرحله، کلمات (یا بهتر بگوییم «نامها») کیفیت ارتباطی ندارند. آنها تنها خود را بازنمایی می‌کنند. درخت دانش: در دومین مرحله از داستان زبان است که دانش، داوری، یا ارزشهای بیرونی به حوزه زبان وارد می‌شوند. این اولین «هبوط» زبان است. کلمات حال تنها وسیله یا ابزاری برای ارتباط با چیزهای بیرون از خود هستند. کلمات دیگر ذات بی واسطه و مقدس ندارند و دیگر «نام» نیستند. برج بابل: در سومین مرحله یا دومین «هبوط» زبان، آرزوی یکی کردن زبان به بن بست می‌رسد. در این مرحله، با پراکندگی زبانها و خلق هر روزه زبانهای جدید، انسانها دیگر قادر به فهم یکدیگر نیستند. آنها حال به ترجمه نیازمندند. این مقاله با تحلیل این سه روایت سعی بر تشریح اساس فلسفه انجیلی زبان و ترجمه دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Tower of Babel and the ‘Genesis’ of Translation: Walter Benjamin’s and Jacques Derrida’s Readings of the Old Testament
چکیده انگلیسی مقاله This article is a close reading of perhaps the most famous stories (‘narratives’) in the history of mankind: 1) God’s creation of the world and the act of naming (appellation), 2) human being’s eating off the tree of knowledge and the expulsion from the garden of Eden, and 3) the building of the tower of Babel, its destruction by God, the dispersal of mankind and languages, and consequently the inevitability of translation. These stories are narrated in the light of the readings of two leading figures in the contemporary critical theory: Walter Benjamin and Jacques Derrida. Through recounting these three stories, I intend to narrate the ‘genesis’ of language and translation in three phases: Appellation: The first phase of language signifies God’s word. In this phase, God’s creation is synonymous with his Word: “In the beginning was the Word”. Human being’s act of naming other creatures becomes an imitation of God’s creation. At this stage, words (or better to say ‘names’) have no communicating quality. They only represent themselves. Tree of Knowledge: In the second phase of the story of language, knowledge, judgement, or outside values enter the realm of language. This is the first ‘fall’ of language. Words are now only vehicles or tools for communicating things outside themselves. They lose their sacred immanent essence. They are no longer ‘names’. Tower of Babel: The third phase or the second ‘fall’ of language occurs when human being’s aspiration to ‘singularize’ languages becomes frustrated. At this stage, by the dispersal of languages and the ever-increasing creation of new ‘tongues’, human beings can no longer understand one another. They now need translation. This article, by going through the above three narratives, intends to explain the basis of the biblical philosophy of language and translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/67
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات