مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شأن و منزلت مترجم و نظریه‌پرداز در مطالعات ترجمه
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ابتدا رویکردهای گوناگون به نظریه ترجمه, هدف و موضوع آن مطرح می‌شود و سپس رابطه میان مترجم و نظریه‌پرداز در رشته مطالعات ترجمه شناسانده می‌شود. در ادامه مقاله با معرفی چند ابزار مفهومی نشان داده می‌شود که یکی از ضروریات رشته مطالعات ترجمه وضع اصطلاحات معیار و در نتیجه آن ایجاد زبانی مشترک است تا مترجمان, نظریه‌پردازها و مدرسان ترجمه با بهره‌گیری از آن زبان مشترک به تبادل مفاهیم با یکدیگر و آموزش آنها بپردازند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translator and Theoretician: Who is Where in Translation Studies?
چکیده انگلیسی مقاله The article initially introduces different approaches adopted towards translation theory, and clarifies the aims and object of a translation theory. Subsequently proceeds to explore the relation between the translator and theoretician in translation studies, following which certain conceptual tools are introduced and elaborated on as a requirement for development of a common language to be used by translators, theoreticians and translation instructors in their discussion of different issues prevailing in the realm of translation studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/69
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات