مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک دریدا
چکیده فارسی مقاله در میان رویکردهای گوناگون به ترجمه، رویکرد فلسفی آن در فرانسه از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و حتی فیلسوفی به نام ژان- رنه لدمیرال، که مبانی معرفت‌شناختی ترجمه‌شناسی فرانسه را تبیین نموده، خود، واژه (Traductologie) یا "ترجمه‌شناسی" را ابداع نموده است. در میان فلاسفه پست مدرن، دریدا بیش از دیگران به ترجمه پرداخته است و حتی اولین کتاب منتشر شده او ترجمه‌ای از هوسرل بوده است. در نوشتار حاضر، ابتدا به رابطه برخی فلاسفه با ترجمه اشاره‌ای گذرا می‌کنیم؛ سپس به بررسی جایگاه ترجمه متون فلسفی در میان انواع ترجمه خواهیم پرداخت. و سرانجام، گفتمان فلسفی دریدا در باب ترجمه به اختصار تحلیل خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation in Derrida’s Philosophical Discourse
چکیده انگلیسی مقاله From among different approaches to translation, the philosophically-oriented ones enjoy a prominent and advantageous position. It was Jean-René Ladmiral who coined the technical term “Traductologie” when discussing the epistemological principles of translation studies. Compared to Post-Modern philosophers, Derrida has made a greater contribution to the development of discussions on translation and translation studies, the evidence being that the first book ever published by Derrida was itself a translation of a work by Edmund Husserl. This article initially presents an overview of the attitudes adopted by certain philosophers to the question of translation. Discussed subsequently is the position of philosophical translations compared to that of the translation of other text types. The article concludes providing an analysis in brief of Derrida’s philosophical discourse on translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/71
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات