مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه بازیهای زبانی و صنایع لفظی با نگرشی خاص به ترجمه جناس
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر به بازیهای زبانی و صنایع لفظی و چگونگی ترجمه آن می‌پردازد. پس از معرّفی موضوع، مطالب کلّیِ مربوط به ترجمه صنایع لفظی از جمله ترجمه‌ناپذیری مطرح می‌شود. آن‌گاه هفت شیوه مهـمّ ترجمه صنایع لفظی با توجه به کار مترجمان ایرانی و انگلیسی استخراج و انتزاع می‌شود و مثال‌هایی برای هر کدام عرضه می‌گردد. از آنجا که جناس مهم‌ترین و پربسامدترین گونه بازیِ زبانی به شمار می‌رود، به این مبحث به تفصیل بیشتری پرداخته‌ایم و مثالهایی از کارِ مترجمان ایرانی و انگلیسی آورده‌ایم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation of Wordplays and Figures of Speech with a Special View to Translation of Puns
چکیده انگلیسی مقاله This paper deals with wordplays and figures of speech as well as how to translate them. After introducing the problem, some general issues, such as untranslatability, will be raised concerning translation of figures of speech. Then seven major techniques that have been extracted and generalized from works done by Persian and English translators regarding translation of figures of speech will be discussed, and some examples will be given for each technique. Since pun is the most significant and most frequently used form of wordplay, special attention is paid to this figure of speech and it is elaborated in particular. Several examples, taken from the works of Persian and English translators, will illustrate this form of wordplay.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/62
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات