مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رویکردی جدید در ترجمه متون مطبوعاتی
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر دیدگاهی جدید درباره ترجمه خبر (مطبوعاتی) در ایران را با نام بازآفرینی خبری ارائه می‌کند. در این دیدگاه، ترجمه به عنوان فرایند تبادل پیام از یک زبان به زبان دیگر تعریف می‌شود و بر اساس قواعد خبرنویسی این فرایند در مطبوعات انگلیسی زبانِ کشور بررسی می‌گردد. محققین حاضر سعی دارند در این مقاله دریابند آیا افرادی که در روزنامه‌های انگلیسی زبان کشور با عنوان ”مترجم“ مشغول به ترجمه خبر هستند، واقعاً خبرها را ترجمه می‌کنند یا خود بر پایـه متن خبر فارسی و قواعد روزنامه‌نگاری به آفریدن خبر به زبان انگلیسی می‌پردازند. بدین منظور با تلفیق اصول ترجمه و خبرنویسی، محققین حاضر به این نتیجه می‌رسند که مترجمان خبر (فارسی به انگلیسی) در حقیقت دست به نوعی بازآفرینی خبری با استفاده از اصول خبرنویسی می‌زنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Journalistic Transcreation: A New Approach
چکیده انگلیسی مقاله This article tries to present a newer approach pertaining to journalistic translation which is journalistic transcreation. In this approach the researcher defines translation as the process of conveying message form one language to another. In the present article, the researcher will discuss whether translators (working in the Iranian English language press) really translate news stories or they transcreate them. To show this, the researcher shall first study the translation process and then focus on the principles of journalism. At the end, the researcher comes to this conclusion that Persian-English journalistic translators are translators by definition, but news writers and reporters in practice. Accordingly, the researcher suggests that the term transcreation be used instead of translation from the perspective of journalism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/55
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات