مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی راهبردهای همزمان در ترجمه شعرِ ”خطاب به مارگریت ــ دنباله“، سروده ماتیو آرنولد
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر توصیف راهبردهایی ارتباطی است که در فرایند ترجمه شعر ِ”خطاب به مارگریت ــ دنباله“، سروده آرنولد، اتّخاذ شده‌اند (کولی‌نیا، 101 :1381). این توصیف عمدتاً بر طبقه‌بندی کرینگز (1986 Krings)، یعنی درک متن، استخراج معادل (equivalent retrieval)، تعدیل معادل (equivalent monitoring)، تصمیم‌گیری، و تقلیل (reduction)، مبتنی است؛ هرچند تعیین مرز بین تعدیلِ معادل و تصمیم‌گیری و حتّی ترتیب سلسله ‌مراتبی آنها مجادله‌آمیز می‌نماید. به هر حال، در برخی موارد از الگوهای پیشنهادیِ دیگران نیز تبعیّت شده که در جای خود مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Concurrent Strategies in Translating into Persian Matthew Arnold's "To Marguerite—Continued"
چکیده انگلیسی مقاله This paper is a descriptive account of the communicative strategies developed in the process of translating into Persian Arnold's "To Marguerite — Continued". The description is mainly based on the model developed by Krings (1986), that is, comprehension, equivalent retrieval, equivalent monitoring, decision-making, and reduction, though the boundary between equivalent monitoring and decision-making is difficult to determine and even their hierarchical order seems polemical. In some cases, however, the models resorted to are those proposed by others that are pointed to in the paper.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/59
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات