مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مبتدا در ترجمـه
چکیده فارسی مقاله آغازگر و ساخت آغازگری در سطح بند و متن نقشی اساسی در تولید متنی یکسان با زبان مبدأ در ترجمه بازی می‌کند. آغازگر به عنوان نقطه‌ای که پیام از آنجا آغاز می‌شود نقشی اساسی در تعبیر متن و استنتاجهای حاصل از آن دارد. تغییر در آغازگر یا ساخت آغازگری متن در ترجمه به معنای از دست دادن قسمتی از گفتمان زبان مبدأ است لذا در ترجمه معمولاً لازم است آغازگر و ساخت آغازگری متن حفظ شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Theme in Translation
چکیده انگلیسی مقاله Theme and thematic structure of the clause and text plays a fundamental role in producing the same SL discourse in TL. Theme as the point of departure of the message plays a pivotal part not only in text interpretation but also in implications derived from the text ipso facto. Modification in theme or thematic structure from SL into TL falls the text foul of futile translation at the expense of losing some aspects of SL discourse, and hence producing a distorted translation. It is, hereby, necessary to embody knowledge based on thematic structure of SL.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/56
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات