مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی چارچوبی برای ارزیابی ترجمه
چکیده فارسی مقاله بررسی ترجمه آثار اسلامی یکی از دروسی است که در رشته زبان و ادبیات انگلیسی و همچنین تربیت مترجم زبان انگلیسی ارائه می‌گردد. هدف اصلی این درسِ در واقع چهار واحدی آن است که به دانشجویان آموزش داده شود چگونه متون اسلامی ترجمه شده به انگلیسی (و احتمالاً به زبانهای دیگر) را ارزیابی کرده، محاسن و معایب آنها را یافته و اظهار نظر کنند که آیا ترجمه مورد بررسی ترجمه‌ای رضایتبخش و قابل قبولی است یا خیر. تا آنجایی که بنده مطلع هستم چارچوبی منسجم و سازمان یافته برای نیل به این هدف هنوز شکل نگرفته است. به همین دلیل بعضی از استادان محترم زبان انگلیسی که بررسی آثار ترجمه شده اسلامی را تدریس می نمایند احتمالاً دانشجویان را به ترجمه متون اسلامی به انگلیسی ترغیب می‌کنند تا به ارزیابی آنها. نگارنده در این مقاله چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد که بتوان از آن در ارزیابی ترجمه انگلیسی متون اسلامی استفاده کرد و تصمیم گرفت که آیا ترجمه مورد بررسی ویژگیهای یک ترجمه خوب را دارد یا خیر. این چارچوب در واقع مجموعه‌ای است از معیارهای ارزیابی که متن ترجمه شده را از حیث انتقال صحیح و درست مفاهیم، وفاداری به جنبه‌های صوری و روانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Framework for Translation Evaluation
چکیده انگلیسی مقاله 'Survey of Islamic Texts Translated into English' is one of the courses offered in the English Language and Literature BA programme and also in the English Translation BA programme. The main objective of this actually four credit course is to teach the students how to evaluate the Islamic texts translated into English (and probably other languages) and determine the merits and demerits of the translation and decide whether it is a satisfactory and acceptable translation or not. To the best of my knowledge, a unified and systematic format has not yet been developed to achieve this goal. That is why some university professors teaching this course encourage the students to do translation rather than evaluate the Islamic texts translated into English. In this paper I suggest a format which can be used to evaluate the English translation of Islamic texts and decide whether the translation under discussion meets the requirements of a successful translation or not. This format is practically a set of criteria, which can be used to systematically evaluate the translation of a text from a source language into a target language and establish its merits and demerits.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/58
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات