مطالعات ترجمه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جایگاه ادب فارسی در انگلیسی
چکیده فارسی مقاله آنچه معمولاً به عنوان ”ادبیات فارسی“ شناحته می‌شود همان است که بعد از فتح ایران به دست اعراب در این سرزمین متداول شده است. همین ادب فارسی بعد از اسلام است که به انگلیسی ترجمه شده، و با معمول شدن در ادبیات انگلیسی برخی از ادیبان برجسته آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گرچه بیان مجدد تمام محسنات شعری اشعار فارسی در ترجمه انگلیسی امکان‌پذیر نیست اما انعکاس افکار و عقاید ادب فارسی در ادبیات انگلیسی نشانگر این حقیقت است که دانشمندان انگلیسی بسیاری عمیقاً تحت تأثیر سروده های غزل‌سرایان نامی ایران به ویژه سعدی و حافظ شیرازی قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر تلاشی است در جهت تبیین موقعیت ترجمه شعر فارسی در ادبیات انگلیسی، و نیز بیان اینکه چگونه و چرا برخی از شرق‌شناسان نام‌آور بریتانیا، مانند سِر ویلیام جونز و همکاران و پیروان وی، سعی کردند وسایل آشنایی با زبان و فرهنگ فارسی را برای کارکنان کمپانی هند شرقی فراهم کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Position of Persian Literature in English
چکیده انگلیسی مقاله What is usually understood as 'Persian Literature' is that which has been prevalent in Persia after the Arab Conquest. It is this post-Islamic Persian literature that has been translated into English, and being naturalized in English literature, it has highly influenced some of its distinguished men of letters. Although it is impossible to reproduce all the aesthetic-poetic features of the Persian poetry in English translation, the reflection of Persian ideas and thoughts in English literature indicates that many English scholars were profoundly impressed by the masters of the Persian poetry, especially by Sa'di and Hafiz of Shiraz. The present article is an attempt to discuss the position of the Persian poetry in English literature. It explains how and why some outstanding British Orientalists, such as Sir William Jones and his associates and followers, tried to make the Persian language and culture available to the employees of the East India Company.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/60
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات