مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کتاب شناسی توضیحی ترجمه های انگلیسی قرآن مجید
چکیده فارسی مقاله ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بسیاری از ملل دنیا دانش خود را درباره قرآن از طریق ترجمه انگلیسیِ آن بدست می آورند. بدین ترتیب شناخت این ترجمه ها ضروری است. لذا بر آن شدیم که کتاب شناسی توضیحی ترجمه های انگلیسی قرآن مجید را جهت علاقه مندان به تحقیق در این زمینه فراهم آوریم. این کتاب شناسی شامل ترجمه های کامل قرآن مجید به زبان انگلیسی است. در مورد مترجمانی که ترجمه انگلیسی آنان به دفعات تجدید چاپ شده، جدیدترین چاپ را برگزیده ایم. مگر آنکه این تجدید چاپ همراه با ویرایش و یا تغییر عنوان اثر بوده است که در این حال به صورت ترجمه ای مستقل ذکر شده است. سعی شده است که اطلاعات کتابنامه ای دقیق و کامل باشد مگر در مواردی که این اطلاعات در اصل کتاب ذکر نشده و یا قابل دسترسی نبوده است. مشخصات کتابشناختی ترجمه های قرآن بر اساس نظم الفبایی املای انگلیسیِ نام خانوادگی مترجم یا مترجمان مرتّـب گردیده است و ذیل هر مدخل توضیحات ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی English Translations of the Glorious Qur’an: An Annotated Bibliography
چکیده انگلیسی مقاله The translation of the Holy Qur'an into English is of special importance, for many nations throughout the world obtain their knowledge of the Qur'an through its English translation. I have undertaken the task of surveying the existing English translations of the Qur'an and drawing up an annotated bibliography for the scholars interested in this field. The present bibliography includes only complete translations of the Holy Qur'an in English. With respect to those translators whose English translations have been published several times, I have chosen the most recent edition. However, if a new print is accompanied by revisions or if it is published under a new title, then it is mentioned under a new entry as an independent edition. Attempt has been made to provide full and precise bibliographical specifications unless such information either does not exist in the book or could not be retrieved. The bibliographical information is alphabetically arranged in terms of the translator’s name. Under each entry, annotations have been provided.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/17
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات