مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی دوزبانگی و آموزش ترجمه شفاهی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله سعی بر آن است تا به پدیده "دوزبانگی" پرداخته شود و حالتها و ابعاد آن نسبت به ارتباط کلامی و عمل ترجمه شفاهی مورد بحث قرار می گیرد. تعریفهایی را که پژوهشگران این حوزه ارائه داده اند و همچنین سه نوع دوزبانگی که مورد بحث واین رایش (Weinreich) (1953) بوده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این مقاله در نتیجه گیری خود پنج توصیه در مورد آموزش مترجمان شفاهی و میزان دوزبانگونگی فراگیران ترجمه شفاهی ارائه خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Bilingualism and Teaching Interpreting
چکیده انگلیسی مقاله This paper explores the phenomenon of bilinguality and discusses its various modes and dimensions in relation to communication and to the practice of interpreting. Dimensions proposed by different researchers in the field as well as the three types of bilingualism as discussed by Weinreich (1953) are thoroughly reviewed. The paper concludes making five recommendations in connection with training interpreters and the degree of bilinguality of would-be interpreter trainees.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/19
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات