مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه نقش محور
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ابتدا به شناخت زبانگونه ما از هستی و مراحل آن پرداخته شده است. سپس در مرحله دوم، زبانی کردن هستی، "نمادین سازی"، در قالب نشانه های زبانی و ماهیت این نشانه ها در اثر زبانی و ادبی بحث شده است. در ادامه به پدیدار شدن نقشهای متفاوت زبان پرداخته شده است از جمله نقش ارتباطی یا ابزاری که پدید آورنده آثار زبانی است و نقش ناابزاری یا زیبا شناختی که پدید آورنده آثار ادبی است. نقش دوم در ارتباط با پدیده برجسته سازی و ماهیت انگیخته ای نشانه ها و ادبیّت متن تبیین شده است. بر این اساس ترجمه نقش محور با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده راهی به سوی ترجمه آثار زبانی و به ویژه ادبی معرفی شده است. در آخر نیز ترجمه به مثابه مکالمه ای بین دو زیستْ جهان زبان مبدأ و مقصد مطرح شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Function-Based Translation
چکیده انگلیسی مقاله This paper deals first with our lingual understanding of the world and its different stages, and secondly with the codification of reality in the form of linguistic signs and the nature of these signs in lingual and literary works are discussed. It then proceeds to the emergence of different functions of language including the communicative or instrumental function which produces lingual works and then to the non-instrumental or aesthetic function which generates literary works. The latter function is explained in relation to foregrounding, motivated nature of signs and literariness. Thus, function-based translation with a view to the criteria discussed herein is recommended as an approach towards the translation of lingual works and particularly literary texts. Finally, translation is presented as a dialogue between two worlds: the SL and the TL.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/21
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات