مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی چارچوبی نظری برای نقد ترجمه
چکیده فارسی مقاله آنچه امروز نقد ترجمه نام گرفته، در واقع سنجش کیفیت ترجمه بوده و اساس آن بررسی مقابله ای است، به این صورت که بخش های متناظر دو متن مقصد و مبدأ با هم مقایسه می شود و ترجمه هر بخش در چارچوب مفهوم "معادل" که خود مفهومی غیردقیق و تابع قضاوت شخصی است، با عنوانهایی چون "غلط" و "درست" سنجیده می شود. این رویکردِ تقلیل گرا و جزء نگر برای نقد ترجمه کافی نیست اگرچه ممکن است برای آموزش ترجمه یا حوزه هایی نظیر آن مفید باشد. نقد ترجمه، چون نقد ادبی، نیاز به چارچوبی نظری دارد که فراتر از بررسی مقابله ای باشد. مقاله حاضر بر آن است تا نشان دهد، تحلیل انتقادی گفتمان چارچوب نظری مناسبی است که می تواند دیدگاههای لازم برای نقد ترجمه را در خود جای دهد. به این ترتیب نقد ترجمه به جای جستجوی غلط و درست باید بررسی کند انتخابهای مترجم (انتخابهای واژگانی، دستوری، ...) چه دلالتی دارند، کدام چارچوب ایدئولوژیکی را منعکس می کنند، و هویت های فرهنگی را چگونه به تصویر می کشند. نقد ترجمه می تواند در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه را از دیدگاههای مختلف نقد کند؛ مثلاً از دیدگاه استعمارگرایی، پسااستعماری، فمینیسم، مناسبات قدرت، و جز آن. بنابر این نقد ترجمه در واقع نقد ایدئولوژی هاست و به زبان تازه ای نیاز دارد که با زبان مقابله تفاوت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Theoretical Framework for Translation Criticism
چکیده انگلیسی مقاله What is known at present as translation criticism is in fact translation assessment. It basically makes use of contrastive analyses to compare target text segments with their corresponding source text segments, and to look for right and wrong and matches and mismatches, both of which are inspired by the equivalence fallacy. This reductionist approach, although efficient as a technique in teaching translation, seems inadequate for translation criticism, which like literary criticism, needs a theoretical framework, for which contrastive analysis can no more account. The present article argues that Critical Discourse Analysis (CDA) provides a proper theoretical framework which can accommodate in itself cultural and political perspectives for translation criticism. So, instead of looking for the right or wrong, translation criticism needs to look for what a translator’s choices (lexical, grammatical, etc.) imply, and what ideologies they represent. Within the framework of CDA, translation criticism can look into translations through the different ideological lenses of colonialism, post-colonialism, feminism, power relations, and the like. As such, translation criticism extends beyond linguistic analysis to analysis of ideologies, and requires a new language of its own, which is yet to develop.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/18
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات