مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ناممکن بودن تعادل کامل در ترجمه کلام الله
چکیده فارسی مقاله تعادل، مفهومی بحث انگیز است که به طور وسیع در مطالعات ترجمه مورد بحث قرار گرفته است. بعضی از نظریه پردازان آن را از مسائل اساسی ترجمه می دانند و ترجمه را با محوریت آن تعریف می کنند، در حالی که برخی دیگر تعادل را تصوری خیالی می دانند که به ویژه در ترجمه متون ادبی و دینی غیرقابل حصول است. صاحبنظران گروه اول بین تعادل و برابری فرق می گذارند و بر این عقیده اند که در فرایند ترجمه باید به دنبال تعادل بود و نه برابری، در صورتی که از دیدگاه گروه دوم دنبال تعادل بودن در حقیقت درگیر شدن در نوعی خیال پردازی است که به واقعیت نمی رسد. مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی انواع مختلف تعادل تا مشخص شود که آیا دستیابی به تعادل کامل در ترجمه کلام الله امکان پذیراست یا نه. پژوهش نشان می دهد که حصول تعادل کامل در هیچ ترجمه ای از کلام الله ممکن نیست هرچند که ترجمه خیلی دقیق هم باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Chimerical Idea of Total Equivalence in Translating the Word of Allah
چکیده انگلیسی مقاله Equivalence is a controversial concept discussed so widely in translation studies. Some theorists take it to be fundamental in translation theory and define translation in terms of equivalence, while others consider it a chimerical idea impossible to be realized, especially in translating literary and religious texts. The first group of theorists make a distinction between identity and equivalence and maintain that it is the equivalence, and not identity, that should be sought in translating, whereas for the second group looking for equivalence is in fact indulging in an unrealistic fancy that cannot be realized. The present article is an attempt to discuss various types of equivalence to see whether they can convey the total meaning of the Word of Allah or not. The result of this study shows that it is impossible to reproduce the complete equivalence of the Word of Allah in any translation, no matter how precise it may be.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/20
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات