مطالعات ترجمه، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی طرح چند ملاک درون زبانی در نقد نظام مند ترجمه
چکیده فارسی مقاله در نوشته حاضر سعی خواهد شد به چند ملاک درون زبانی اشاره شود که می توانند ابزاری برای نقد علمی ترجمه به حساب آیند. برای معرفی این ملاکها، ابتدا به شیوه نقد ترجمه اشاره خواهد شد. سپس مشخص خواهد گردید که منظور از ملاک درون زبانی، در تقابل با ملاک برون زبانی چیست و این دو گونه ملاک چگونه می توانند در کنار یکدیگر ابزاری مناسب برای دست یافتن به نقد علمی ترجمه تلقی شوند. بخش پایانی این مقاله به طرح چند نمونه از ملاکهای درون زبانی اختصاص خواهد یافت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Some Intralingual Criteria for Systematic Criticism of Translation
چکیده انگلیسی مقاله The present paper deals with some intralingual criteria which may serve as a means of systematic criticism of translation. It introduces the criteria, describes interlingual versus extralingual criteria, and explains how the two can be used for systematic criticism of translation. Examples of interlingual criteria are given in the final section of the paper.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/24
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات