علوم و مهندسی زلزله، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۸۹-۲۰۴

عنوان فارسی تشخیص خرابی سازه تیر با استفاده از تحلیل آماری پاسخ‌های اندازه‌گیری شده و تبدیل هیلبرت-هوانگ
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک روش جدید تشخیص خرابی بر اساس تبدیل هیلبرت- هوانگ پاسخ‌های اندازه‌گیری شده سازه تیر ارائه شده است. توابع مودی ذاتی پاسخ‌های دینامیکی سازه با استفاده از تجزیه مودی تجربی در نقاط مشخص محاسبه شده و تبدیل هیلبرت برای محاسبه دامنه آنی بر روی هر تابع مودی ذاتی به کار برده شده است. ضریب همبستگی و تابع همبستگی متقابل دامنه آنی پاسخ‌های سالم و خراب سازه محاسبه شده‌اند. محل خرابی از طریق تعریف پارامتر شاخص خرابی و مقایسه نمودار آنها در حالت‌های سالم و خراب به دست آمده‌اند. برای ارزیابی و دقت روش یک مدل المان محدود سازه تیر بتنی دو دهانه مدل شده است. پاسخ‌های دینامیکی تیر با استفاده از تحلیل عددی تحت بارگذاری مثلثی مشخص به دست آمده‌اند. با توجه به نوفه‌های اندازه‌گیری، به پاسخ‌های دینامیکی مقادیر نوفه اضافه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دادند که روش ارائه شده محل خرابی را با دقت خوبی تشخیص می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تشخیص خرابی، تبدیل هیلبرت هوانگ، تجزیه مودی تجربی، ضریب همبستگی،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدجواد خسرویانی |
واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مجید قاسمی |نشانی اینترنتی http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/630
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات