علوم و مهندسی زلزله، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۰۷-۱۲۲

عنوان فارسی مطالعه‌ی اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک بر روی سیستم سازه‌ای مهاربند ستون‌فقراتی
چکیده فارسی مقاله این مقاله یک سیستم جدید توسعه‌یافته‌ی نیرو- مقاومت لرزه‌ای را بررسی می‌کند. سیستم ستون‌‌فقراتی برای رسیدن به بهبود عملکرد لرزه‌ای، اعضای قاب مهاربندی‌شده هم‌مرکز متعارف را با یک خرپای قوی به شکل سیستم مختلط ترکیب می‌کند. خرپای قوی مانند یک ستون ‌فقرات در برابر تمایل قاب‌های مهاربندی‌شده هم‌محور به تمرکز آسیب در یک یا چند طبقه در طول تحریک شدید لرزه‌ای مقاومت می‌کند. هدف از سیستم ستون‌فقراتی توزیع یکنواخت دریفت‌های طبقه در ارتفاع یک ساختمان است. بر این اساس، در این مقاله مبانی طراحی جهت رسیدن به هدف مورد نظر به همراه رابطه‌ی نوینی برای کنترل میزان شاخص یکنواختی دریفت طبقات برای این سیستم ارائه شده و رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌های 3، 6 و 12 طبقه با سه نمونه سیستم نیرو- مقاوم لرزه‌ای دارای پیکربندی مختلف در محل تقاطع مهاربندها به تیر تحت هفت شتاب‌نگاشت دور و هفت شتاب‌نگاشت نزدیک گسل جهت رسیدن به صحت مبانی طراحی و همچنین مقایسه‌ی اثرات زلزله‌های دور و نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مبانی طراحی پیشنهاد شده که متناسب با نسبت سختی مهاربندها می‌باشد، با ارائه‌ی شاخص درصد خطای توزیع یکنواختی مناسبی در سازه‌های 3، 6 و 12 طبقه که به‌ترتیب کمتر از 6، 8/4 و 6/8 درصد رخ داده و همچنین با ایجاد اختلاف 5/0 درصد بین بیشترین و کمترین دریفت طبقات در اکثر سازه‌های مورد مطالعه، توانسته خرپای ستون‌فقراتی را در تحلیل غیرخطی به‌صورت الاستیک نگه دارد، تمرکز تغییر شکل را کاهش و از ایجاد طبقه‌ی نرم در سازه جلوگیری کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علیرضا تورانی |
دانشگاه سمنان

مجید قلهکی |
دانشگاه سمنان، سمنان

رضا وهدانی |نشانی اینترنتی http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/535
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات