علوم و مهندسی زلزله، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۵-۳۶

عنوان فارسی ارزیابی توان لرزه‌خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزه‌ای و زمین‌شناسی
چکیده فارسی مقاله نرخ گشتاور بیانگر میزان انرژی است که در سامانه‌های دگرریختی صرف می‌شود و به سه روش ژئودتیکی، لرزه­شناسی و زمین‌شناسی به دست می­آید. در این پژوهش پهنه‌ی لوت به پنج ناحیه ساختاری تقسیم شده است. بیشترین مقدار نرخ گشتاور به‌دست‌آمده مربوط به گشتاور ژئودتیک می‌باشد که برابر با Nm/yr 10 19 ×2118/1 می‌باشد. نرخ گشتاور لرزه‌ای Nm/yr 10 18 ×9456/3 و در نهایت نرخ گشتاور زمین‌شناسی نیز معادل Nm/yr10 16 ×4882/2 محاسبه شد. مقایسه نرخ گشتاور ژئودتیک و لرزه‌ای نشان می‌دهد دگرشکلی بین لرزه‌ای در پهنه لوت 07/3 برابر دگرشکلی لرزه‌ای در این منطقه می‌باشد. نسبت نرخ گشتاور لرزه‌ای به ژئودتیک در ناحیه‌های 1 تا 5 به‌ترتیب برابر با 69/0، 55/0، 36/2، 03/0 و 02/0 برآورد شده است که نشان می‌دهد واتنش در بخش‌های شمالی سریع و در بخش‌های جنوبی کند می‌باشد. نسبت نرخ گشتاور زمین‌شناسی به لرزه‌ای نشان می‌دهد 63/0 درصد از کل انرژی پتانسیل موجود در گسل‌ها به‌صورت زمین‌لرزه در طی کاتالوگ زمین‌لرزه‌ای آزاد شده است و بخش زیادی از انرژی همچنان باقی است و می‌تواند در آینده آزاد شود. با بررسی نرخ‌های گشتاور ژئودتیک، لرزه‌ای و زمین‌شناسی در ناحیه‌های مختلف پهنه لوت، به نظر می‌رسد خطرناک‌ترین بخش پهنه لوت از لحاظ پتانسیل لرزه‌خیزی ناحیه جنوب خاور لوت باشد که منطبق بر سیستم گسل نهبندان از جنوب گسل آبیز تا مرزهای جنوبی پهنه‌ی لوت می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعید زارعی |
دانشگاه بیرجند

محمد مهدی خطیب |
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهدی زارع |
دانشگاه بیرجند

سید مرتضی موسوی |نشانی اینترنتی http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/499
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات