علوم و صنایع غذایی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱۰۲، صفحات ۱۶۱-۱۷۴

عنوان فارسی بررسی سینتیک خشک‌شدن، انرژی مصرفی و خصوصیات کیفی محصول گل‌گاوزبان (Echium amoenum) در یک خشک‌کن خورشیدی مجهز شده با لامپ مادون قرمز
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر نمونه­ ی آزمایشگاهی یک خشک­کن خورشیدی مجهز شده با لامپ مادون قرمز کمکی ارائه شده و سینتیک خشک شدن، انرژی و کیفیت رنگ گل گاوزبان درتوان های 100، 150 و 213 وات لامپ مادون قرمز و دبی حجمی هوای عبوری 0025/0  و 005/0  مترمکعب­بر­ثانیه، بررسی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت رنگ و مصرف انرژی با نتایج بدست آمده از خشک­کردن گل­گاوزبان به روش مرسوم (سایه خشک) مقایسه شد. پنج مدل ریاضی بر داده­های تجربی سینتیک خشک شدن محصول برازش گردید و ارزیابی مدل­ها با سه معیار ضریب تعیین (R2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب مربع­کای (χ2 ) صورت گرفت. نتایج نشان داد تاثیر توان لامپ‌های مادون قرمز، دبی حجمی هوا و اثر متقابل آن­ها بر زمان خشک­شدن گاوزبان معنادار است (01/0>p). مدت زمان خشک شدن گاوزبان در سایه خشک 24 ساعت اندازه گیری گردید. در استفاده از خشک­کن خورشیدی بررسی، با افزایش توان لامپ مادون قرمز از 100 به 213وات و افزایش دبی حجمی هوا از 0025/0 به  005/0مترمکعب ­بر­ثانیه، زمان خشک­شدن نمونه­ها به ترتیب 37درصد و17درصد کاهش یافت. بهترین مدل برای بررسی روند خشک­شدن گاوزبان مدل پیج تعیین گردید. کمترین انرژی مصرفی ویژه (63/4مگاژول­بر­کیلوگرم) مربوط به شرایط خشک کردن در دبی هوای عبوری 005/0مترمکعب­بر­ثانیه و توان 150وات لامپ مادون قرمز و بیشترین انرژی مصرفی ویژه (26/5مگاژول­بر­کیلوگرم) در دبی 0025/0مترمکعب­بر­ثانیه و توان 213وات لامپ مادون قرمز بود. در مجموع براساس نتایج مصرف انرژی و کیفیت رنگ محصول نهایی، روش خشک­کردن در دبی هوای  005/0 مترمکعب­بر­ثانیه و توان 150وات لامپ مادون قرمز توصیه شد. در سنجش پارامترهای رنگ، نمونه­های خشک شده در دبی هوای 005/0 مترمکعب­برثانیه و توان 213وات لامپ مادون قرمز نسبت به نمونه­های خشک شده به روش سنتی کیفیت بالاتری داشتند اما به دلیل مصرف انرژی بالاتر، این تیمار به عنوان مناسب­ترین تیمار در این مطالعه انتخاب نشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study the drying kinetics, Energy consumption and quality parameters of Echium amoenum in an IR equipped solar dryer
چکیده انگلیسی مقاله In the present study, an infrared-assisted solar dryer was used to determine the drying kinetics, energy consumption and quality parameters evaluation of Echium amoenum. Experiments were conducted with two levels of drying air flow rate (0.0025 and 0.005 m3s-1) and three levels of IR lamp power (100, 150 and 213 W). Drying time, energy consumption and evaluation of quality properties in different air flow rates and lamp powers were compared to the conventional method (shade drying). Five empirical models were fitted on the experimental data and the goodness of regression models were evaluated using coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE), and Chi square (χ2). Results of drying time in the different experiments showed highly significant differences respect to the conventional method (p-value< 0.01). Also results showed that increasing the air flow rate and IR power caused a reduction of 37% and 17% in drying time, respectively. Best empirical model to describe the drying behavior was the Page model. The lowest specific energy consumptions (SEC) was 4.63 MJ kg-1, which was occurred at the air flow rate and IR power of 0.005 m3s-1 and 150 W and the highest SEC was 5.26 MJ kg-1 and occurred at 0.0025 m3s-1 of air flow rate and 213 W of IR lamp, respectively. Finally, the air flow rate of 0.005 m3s-1 and the IR power of 150 W was recommended for Echium amoenum drying in the IR-ASD because of the fair energy consumption and the suitable product color.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نجمه طهرانی زاده کرمانی | Najmeh Tehranizade Kermani
Graduated MSc Student ofBiosystems Engineering Shahid Bahonar University of Kerman
دانش اموخته کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدمهدی مهارلویی | Mohammadmehdi Maharlooei
Assistant professor in Biosystems Engineering, School of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمید مرتضی پور | Hamid Mortezapour
Assistant professor Biosystems Engineering Shahid Bahonar University of Kerman
استادیار بخش مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-52051-1&slc_lang=fa&sid=7
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات