علوم و صنایع غذایی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱۰۲، صفحات ۹۳-۱۰۲

عنوان فارسی بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی عسل های عرضه شده در منطقه آذربایجان شرقی
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش ویژگی­های فیزیکی-شیمیایی و کیفی عسل­های عرضه شده در فروشگاه­های استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 15 نمونه از هر شهر تبریز، اهر و کلیبر (45 نمونه عسل) از فروشگاه­های استان به صورت تصادفی جمع­آوری گردید. نمونه­ها به آزمایشگاه انتقال یافت و پس از آماده­سازی، آزمایش­های تعیین مواد جامد، رطوبت، pH، وزن مخصوص، اسیدیته، قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده (ساکارز) و هیدروکسی متیل فورفورال انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان رطوبت برای تمامی نمونه­ها از حد استاندارد جهانی (حداکثر20 ­%) پایین­تر بوده و در شرایط مطلوب بودند. نمونه­های شهر تبریز و اهر به طور معنی­داری (05/0 > P) دارای وزن مخصوص و مواد جامد محلول بالاتری از عسل­های کلیبر بودند که نشان دهنده ماندگاری بالای نمونه­ها بود. نمونه­های عسل شهر تبریز و کلیبر به طور معنی­داری دارای اسیدیته بالا و pH پایین­تری در مقایسه با عسل­های شهرستان اهر بودند. تمامی عسل­ها از لحاظ مقدار قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده (ساکارز) و هیدروکسی متیل فورفورال در محدوده استاندارد ملی ایران و تاییدیه کدکس بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عسل­های تولید شده در شهر­های تبریز، کلیبر و اهر دارای ویژگی­های کیفیتی خوب با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی بودند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عسل،ویژگی‌های کیفی،ساکارز،هیدروکسی متیل فورفورال

عنوان انگلیسی Evaluation of physicochemical and quality properties of honeys from East Azarbaijan region
چکیده انگلیسی مقاله At the present study the quality and the physicochemical properties of the honey from east Azarbaijan markets were evaluated. In this study, 15 honey samples from Ahar, Tabriz and Kaleibar were collected randomly. At first the samples were transferred to the laboratory and preparation for tests such as solids content, moisture, pH, specific gravity, acidity, reducing sugars and non-reducing sugars (sucrose) and hydroxyl-methyl-furfural were performed. The results indicated that the moisture content for all samples are lower than world standards. Honey Samples from Ahar and Tabriz regions significantly had higher content of soluble solid compounds and specific gravity in compared to Kaleibar honey samples. The samples from Tabriz and Kaleibar significantly had high acidity and lower pH in compared to Ahar samples (P < 0.05). Furthermore, all samples had desirable content of reducing sugars, non-reducing sugars (sucrose) and hydroxyl-methyl-furfural according to Codex and International Standards. The results of this study showed that the honey samples that were obtained from Tabriz, Kaleibar and Ahar regions have desirable quality characteristics according to national and international standards.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Honey,Quality properties,Sucrose,Hydroxy-methyl-furfural

نویسندگان مقاله کاظم علیرضالو | Kazem Alirezalu
Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Recourses, University of Tabriz, Tabriz, Iran
استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

مقصود بشارتی | Magsoud Besharati
Assistant Professor, Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Recourses, University of Tabriz, Tabriz, Iran
استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

ذبیح اله نعمتی | Zabihollah Nemati
Department of Animal Science, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزه و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

میلاد یعقوبی | Milad Yaghoubi
M.Sc Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-47540-2&slc_lang=fa&sid=7
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات