علوم و صنایع غذایی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱۰۲، صفحات ۱۱-۲۱

عنوان فارسی تأثیر نکتار میوه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست شیر بز
چکیده فارسی مقاله ماست شیر بز دارای ارزش غذایی و قابلیت هضم بالا و آلرژی‌زایی کمتر نسبت به فرآورده‌های شیر گاو است. مشکلی که در رابطه با ماست شیر بز وجود دارد طعم خاص ناشی از وجود غلظت‌های بالایی از اسیدهای چرب فرار می‌باشد که باعث ایجاد طعم بزی و محدودیت پذیرش این محصول از نظر حسی از طرف مصرف‌کنندگان می‌گردد. در این پژوهش اثر افزودن 20% نکتار آناناس و هلو بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی (ماده‌ی خشک، چربی، پروتئین، اسیدیته، سینرسیس، ظرفیت نگهداری آب و ویسکوزیته) و حسی ماست شیر بز در طول 28 روز نگهداری در یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن نکتار مقدار ماده‌ی خشک را به طور معنی‌داری کاهش داد (05/0>p). در نمونه‌های حاوی نکتار مقدار ماده‌ی خشک در طول نگهداری روند افزایشی داشت. میزان چربی و پروتئین به طور معنی‌داری پایین‌تر از نمونه‌ی کنترل بود (05/0>p).pH نمونه‌های ماست حاوی نکتار در طول نگهداری، به طور معنی‌داری پایین‌تر و اسیدیته‌ی آنها به طور معنی‌داری بالاتر از نمونه ماست کنترل بود (05/0>p). روند تغییرات سینرسیس در نمونه‌های ماست حاوی نکتار در هفته‌ی اول افزایشی و سپس تا پایان دوره‌ی نگهداری کاهشی و روند تغییرات ظرفیت نگهداری آب در ابتدا کاهشی و سپس افزایشی بود. ویسکوزیته در طول هفته اول افزایش و سپس تا پایان دوره‌ی نگهداری کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0>p). ویسکوزیته‌ی نمونه‌های ماست حاوی نکتار به طور معنی‌داری پایین‌تر از نمونه‌ی کنترل بود (05/0>p). نتایج ارزیابی حسی نشان داد بالاترین امتیاز پذیرش کلی به نمونه حاوی نکتار آناناس (66/4 و 46/4) و پایین‌ترین امتیاز پذیرش کلی به نمونه حاوی نکتار هلو (36/3 و 33/3) به علت داشتن رنگ تیره و مزه‌ی ترش به ترتیب در روزهای 1 و 14 ام اختصاص یافت. بر اساس آزمایشات انجام شده استفاده از نکتار آناناس روشی مناسب به منظور پوشاندن طعم بزی در ماست شیر بز با حفظ خصوصیات کیفی آن می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ماست شیر بز،نکتار آناناس و هلو،ویسکوزیته،فواید سلامتی‌بخش

عنوان انگلیسی Effect of fruit nectar on physicochemical and sensory characteristic of goat's milk
چکیده انگلیسی مقاله Goat's milk yogurt has a high nutritional value and digestibility and less allergenicity than cow's milk products. The problem with goat's milk yogurt is the specific taste that results from the high concentrations of volatile fatty acids that cause goat's taste and limit consumers acceptance of this product. In this research, the effects of adding 20% pineapple and peach nectar on physicochemical (dry matter, fat, protein, acidity, synersis, water holding capacity and viscosity) and sensory properties of goat's milk yogurt during 28 days of refrigerated storage were evaluated. The results showed that adding nectar significantly reduced the amount of dry matter (p < 0.05). In nectar-containing samples, dry matter content had increasing trend during storage. Fat and protein levels were significantly lower than control samples (p < 0.05). The pH of nectar containing yogurts during storage was significantly lower and its acidity was significantly higher than that of control yogurt (p < 0.05). The trend of synersis changes in nectar-containing yogurt samples was rising in the first week and then decreased until the end of the storage period and the process of changes in water storage capacity was initially decreasing and then increasing. The viscosity increased during the first week and then decreased significantly until the end of the storage period (p < 0.05). The viscosity of nectar-containing yogurt samples was significantly lower than that of control sample (p < 0.05). Sensory evaluation results showed that the highest overall acceptance score was given to the sample containing pineapple nectar (4.66, 4.46) and the lowest overall acceptance score to the sample containing peach nectar (3.36, 3.33) due to its dark color and sour taste on the 1st and 14th days respectively . Based on the experiments, the use of pineapple nectar is a good method in order to cover goat taste in goat's milk yogurt with preserved its qualitative characteristics.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله راحله نژاد رزمجوی اخگر | Rahele Nezhad Razmjoui Akhgar
West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

شهین زمردی | Shahin Zomorodi
West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

امیررضا شویک لو | Amir Reza Shaviklo
Department of Animal Products Processing, Animal science Research Institute of Iran
بخش تحقیقات فرآوری تولیدات دامی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-22736-2&slc_lang=fa&sid=7
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات