روانشناسی تحولی، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۳۱۱-۳۲۰

عنوان فارسی مؤلفه‌های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه‌ای نارسایی نظم‌جویی هیجانی
چکیده فارسی مقاله این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه‌ای نارسا‌نظم‎جویی هیجانی در رابطه بین توان بدرفتاری مادر با کودک و مؤلفه‌های صبر انجام شد. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از مادران بوشهری بود که فرزندان آن‌ها در سال تحصیلی 97-1396در مقطع پیش‌دبستانی ثبت‌نام شده بودند. این شرکت‌کنندگان با روش نمونه‌برداری هدفمند انتخاب شدند و مقیاس صبر بزرگسالان (خرمایی، فرمانی و سلطانی، 1393ب)، مقیاس نارسا‌نظم‎جویی هیجانی (برادلی و دیگران، 2011) و سیاهه توان بدرفتاری با کودک‎ـ‎فرم کوتاه (آندرسما، چافینز، مولینز و لی‌برتون، 2005) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها بیانگر برازش مطلوب مدل مفروض و واسطه‌گری نسبی مؤلفه‌های نارسا‌نظم‎جویی هیجان در رابطه بین صبر مادر و توان بدرفتاری او با کودک بود. تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم مؤلفه‌های صبر بر بدرفتاری با کودک نیز مورد بحث قرار گرفته است. مدل نهایی پژوهش به‌صورت کلی بر ضرورت توجه به متغیر صبر در آموزش خانواده‌ها به‌ویژه مادران تأکید می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توان بدرفتاری با کودک، صبر، نارسانظم‎جویی هیجانی،

عنوان انگلیسی Mother’s Patience Components and Child Abuse Potential: The Mediation Role of Emotional Dysregulation
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study was to determine the mediating role of emotional dysregulation in the relationship between mother’s child abuse potential and components of patience. The sample consisted of 300 mothers in Bushehr, whose children were enrolled in the pre-school in the year of 2017-2018. The participants were selected through targeted-sampling method and completed the questionnaires of Patience (Khormaee, Farmani & Soltani, 2014), Emotional Dysregulation (Bradley, DeFife, Guarnaccia, Phifer, Fani, Ressler & Wetsen, 2011) and, a short form of Child Abuse Potential Scale (Ondersma, Chaffin, & LeBreton, 2005). Structural equation modeling was used for data analysis. The findings showed the optimal fitness of assumed model and indicated partial mediation role of the emotional dysregulation components in the relationship between the mother’s patience and her child abuse potential. The direct and indirect effects of patience components on child abuse potential were discussed. The final model, in general, emphasizes on the importance of considering patience in the process of family trainings, especially mothers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرضیه صادق‌زاده |
استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فاطمه بهزادی |
کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فرهاد خرمایی |
دانشیار دانشگاه شیراز


نشانی اینترنتی http://jip.azad.ac.ir/article_672318_4f63ebe261d947d9efae2dfdcfcae1e7.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات