روانشناسی تحولی، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۲۶۳-۲۷۶

عنوان فارسی نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‎های دلبستگی و اختلال‎های جنسی بود. 450 نفر (227 زن، 223 مرد) دارای اختلال جنسی در این پژوهش شرکت و سیاهه دلبستگی بزرگسال (بشارت، 1384الف، 1392)، مقیاس ترس از صمیمیت (دسکاتنر و ثلن، 1991) و سیاهه رضایت جنسی گلومبک‎ـ‎راست (راست و گلومبک، 1986) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که آسیب‎های دلبستگی با اختلال‎های جنسی و ترس از صمیمیت، رابطه مثبت معنادار و ترس از صمیمیت با اختلال‎های جنسی رابطه مثبت معنادار دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‎های دلبستگی و اختلال‎های جنسی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‎های پژوهش می‎توان نقش دلبستگی و تأثیر آن بر مکانیزم صمیمیت و درنتیجه بر کارکرد جنسی را تأیید کرد. استفاده از این یافته‎ها در زمینه پیشگیری از اختلال‎های جنسی و درمان اختلال‎های جنسی زوجین و پیشبرد اهداف درمانی از دستاوردهای عملی این پژوهش محسوب می‎شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Mediating Role of Fear of Intimacy in the Relationship between Attachment Pathologies and Sexual Disorders
چکیده انگلیسی مقاله The present research aimed to examine the mediating role of fear of intimacy in the relationship between attachment pathologies and sexual disorders. A total of 450 individuals (227 Women, 223 Men) with sexual disorders participated in this study. Participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (Besharat, 2011, 2013), Fear of Intimacy Scale (Descutner & Thelen, 1991), and Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (Rust & Golombok, 1986). The results indicated that attachment pathologies had a significant positive association with sexual disorders and fear of intimacy. Fear of intimacy also showed a significant positive association with sexual disorders. The results of path analysis indicated that the relationship between attachment pathologies and sexual disorders was mediated by fear of intimacy. Based on the results of the this study the impact of attachment on both intimacy mechanisms and sexual functioning was approved. Using these findings in preventing sexual disorders as well as treating sexual disorders in couples can be considered as practical achievements of this study.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شراره عبدالله خانی |
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

محمدعلی بشارت |
استاد دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://jip.azad.ac.ir/article_672312_d43888f08fdc9c70d69b1626f57616b0.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات