تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۷۸-۱۲۰

عنوان فارسی بررسی فنولوژی گیاهان مهم مرتعی در منطقه حنا سمیرم اصفهان
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Phonological study of Range Plants in Hanna atea of Semirom
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مصطفی سعیدفر |
.

محسن راستی |
.


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121950_3a3187bea1fa0e3da3b155e485c13c81.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات