تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۵۳-۷۷

عنوان فارسی مقایسه عملکرد غلاف بذر گونه های یونجه یکساله در شرایط دیم
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The comparison of pod production of annual medic in dryland system
چکیده انگلیسی مقاله .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهنگ قصریانی |
.


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121949_dfb42f8d3840b2c69964ca1bc2e96189.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات