تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱-۵۲

عنوان فارسی نگرش تحلیلی بر مفاهیم و دانش واژه های حوزه ادبیات بیابانی
چکیده فارسی مقاله .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Analytical outlook to concepts and technical terms in domain of desert literature
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد درویش |
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121948_3457d3bcd85dceed450991448d03422e.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات