تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۸۵-۱۰۴

عنوان فارسی تعیین مناطق تحت اثر بیابان زایی با پردازش داده های ماهواره ای
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Monitoring of desertification by satellite data processing
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید مرتضی ابطحی |
کارشناس ارشد بیابانزدایی ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان

مجتبی پاک پرور |
عضو هیت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121957_5b2bab875831f00d06d9d990578bf09e.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات