تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۴۷-۸۴

عنوان فارسی تحقیق در بهینه سازی انبوهی جنگلکاریهای تاغ استان اصفهان گزارش نتایج پنج ساله اول طرح ملی و پیشاهنگ در کاشان
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Optimization of population density of Haloxylon sp. Plantation in Kashan
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین لقمان |
عضو هیت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امورز دام اصفهان

اسماعیل رهبر |
استادیار پژوهشی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121956_7eba6fa5c06b2e2cce47b4348e196715.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات