تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۳۱-۴۶

عنوان فارسی تعیین مناسبترین دور آبیاری نهالهای اسکمبیل جهت استقر ار در رویشگاههای طبیعی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determination of the suitable irrigation period for establishment of Calligonum comosom
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد فیاض |
عضو هیت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع


نشانی اینترنتی https://ijrdr.areeo.ac.ir/article_121955_aa621230d6c94d9a2f7fba552f807155.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات